Registerbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning: Ravintola Maxill Oy

Registrar
Namn: Ravintola Maxill Oy
Adress: Högbergsgatan 4, 00150 HELSINGFORS, FINLAND
Telefon: +358 (0)9 638 873
E-post: maxill@maxill.fi
Hemsidor: www.maxill.fi

Kontaktperson vid frågor angående registret
André Ahlbäck
Ravintola Maxill Oy
E-post: maxill@maxill.fi
Telefon: +358 (0)9 638 873

Registrets namn
Ravintola Maxill Oys kund- och bolagsregister

Syftet med hantering av personinformationen
Ravintola Maxill Oys kund- och bolagsregistrets information används för upprätthållandet och utvecklandet av kundkontakter, för statistik- och marknadsföringsundersökningar, fakturering, erbjudande och utförande av tjänster, planering och utvecklandet av affärsplan och för kommunikation och marknadsföring av Ravintola Maxill Oys tjänster.

Registrets informationsinnehåll
Information om kunden som Ravintola Maxill Oys personal har till förfogande, om de är tillgängliga:

–  Namn
–  Förbindelser till företag, utvecklingsprojekt eller organisationer
–  Födelsedatum
–  Kön
– Hemkommun och land
–  Modersmål
– Kontaktuppgifter (e-post, address, telefonnummer, fax, e-faktura identifiering)
– Information angående respons och feedback
– Fakturor och deras betalnings status
– Producerade och erbjudna tjänster
– Kundens dokument och e-post
– Närvaro vid Ravintola Maxill Oys tillställningar
– Marknadsförings meddelanden som skickas till kunden och information angående kontakten
– Personbeteckning ifall det är definitivt nödvändigt för kundrelations behandling eller lag

Information om företaget som Ravintola Maxill Oys personal har till förfogande, om de är tillgängliga:

– Namn
– Adress
– Företags- och organisationsnummer
– Bransch och möjlig produkt- och tjänstbeskrivning
– E-postadress
– Telefonnummer
– Personal antal
– OmsättningInformation angående tjänster: t.ex. tjänsternas brukInfo angående kundfeedback: kundernas belåtenhet, kommentarer angående register upprätthållarens tjänster och övrig information som kunden har gett tillstånd till
– Möjlig information angående fakturering och inkassering

Källor i enlighet med reglerna
Registret uppdateras under kundförhållandet med information som uppbärs av kunden.
Företagsinformation samlas in, sparas och uppdateras från Handelsregistret. Registerinformation samlas och uppdateras även från företagets offentliga www-sidor, inkommen e-post, genom blanketter, som finns på Ravintola Maxill Oys, och dess samarbetspartrars web-sidor och olika slags kund-, mäss-, och marknadsföringsevenemang.Företags- och personinformation kan även sparas och uppdateras via Befolkningsregistret och övrig adress-, uppdaterings- eller liknande instans som erbjuder motsvarande service.

Överlåtelse av informationen enligt reglerna
Kundens(personens) uppgifter överlåtes inte till en tredje part utan samtycke av kunden. Information kan delas med en tredje part för marknadsföring av Ravintola Alexanderplats Oy och tillhanda en samarbetspartner, då det är nödvändigt för kundrelationen eller kundens evenemang. Tillgänglighet till informationen för en tredje part är endast beviljad vid underhåll av informationssystemet, av den tredje parten krävs sekretess och de har inte nyttjanderätt till informationen.

Av företagsinformationen kan överlåtas, i enhetlighet med Handelsregistrets uppgifter, företagets autentiserings- och kontaktuppgifter, som företags- och organisationsnummer, handelsbeteckning och möjliga bifirmor och handelsnamn, hemstad eller kommun från vilken verksamheten leds, post- och besöksadress och övriga kontaktuppgifter, huvudsakliga verksamhetsområde och företagsform. Med samtycke av företaget kan även information om företagets omsättning och personalantal eller produkt- och tjänstebeskrivning, delas med en tredje part. Registrets information kan delas vidare på uppdrag av den registeransvariga, då det är frågan om betaltjänster, databehandling och övriga tjänster som är jämförbara med dem.

Överföring av information utanför EU och ETA
Informationen överförs inte utanför EU och ETA.

Grunderna för skydd av registret
Informationen förvaras i reservationtionssystemen TableOnline, e-postbrevservice MailChimp och Ravintola Maxill Oys e-postsystem vilka skyddas med skräddarskyda säkerhetsord och identifieringskoder enligt arbetsbeskrivning och behov, och som endast beviljas till personalen på Ravintola Maxill Oy eller utkontrakterad operatör.Utöver det förvaras informationen även på webbservern, avsedd för personalen på Ravintola Maxill Oy, som är skyddad med lösenord, och skräddarskytt enligt arbetsbeskrivning och behov. Ravintola Maxill Oy har rätt att använda och överlåta registrerad adressinformation till direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökning, ifall inte kunden förbjuder det. Förbudet skall göras till kontaktuppgifterna som nämns i villkoren.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har:
1. Rätt till tillgång av information angående den registrerade
2. Rätt till information angående lagringstid och kriterier för lagring av informationen om den registrerade
3. Rätt att be om rättelse eller avlägsnande av informationen
4. Rätt att be om begränsning eller hindra hantering av informationen
5. Rätt att flytta informationen från ett system till ett annat
6. Rätt att upphäva medgivande, då det grundar sig på samtycke
7. Rätt att få information angående huruvida personuppgifterna skall delges enligt lagen eller kontraktet eller kotraktklausulen, och ifall den registrerade är tvungen att delge informationen och vilka konsekvenser det innebär, ifall de inte delges.
8. Rätt att beklaga ärendet till tillsynsmyndigheten

Begäran och förfrågningar skall göras skriftligen och adresseras till register upprätthållarens e-post adress med rubriken ” Ravintola Maxill Oys kund- och bolagsregister/André Ahlbäck,” adress: maxill@maxill.fi eller per post till adressen: André Ahlbäck, Ravintola Maxill Oy, Högbergsgatan 4, 00150 HELSINGFORS.